Trivsel

Det åligger varje hyresgäst att rätta sig efter gällande ordningsföreskrifter samt iakttaga god ordning och respektera grannars behov av trevnad och studiero.

Hyresgästen är pliktig att vid lägenhetens begagnande iakttaga allt som erfordras för bevarande av sundhet, ordning och skick inom fastigheten(Jordabalken, kap 12, Hyreslagen § 25)

Hyresgästen ikläder sig därvid:

  • att icke utan tillstånd hysa djur
  • att icke lämna vattenkran öppen, även om vattnet är avstängt
  • att genast underrätta hyresvärden om sådan skada uppstår i lägenheten, vars avhjälpande inte utan äventyr kan anstå
  • att icke mellan 22 och 08 med sång, musik utförd av på piano eller andra instrument med stereo, radio eller dylikt, med oväsen eller annat buller störa övriga hyresgäster
  • att i det fall störningsjour har tillkallats pga hyresgästens störning, betala den kostnad som annars belastar övriga hyresgäster
  • att vid sophantering följa särskilda anvisningar
  • att icke utan särskilt tillstånd placera föremål i korridor, trappuppgång, gård, vind eller källare samt ej lägga föremål i entrédörr från gata/gård enär dörrens automatiska låsning då hindras
  • att vid upphängning av tavlor och dylikt endast använda krokar som fästs i därför avsedda taklister (där sådana finns). Påträffas spikar, hakar, krokar, tejpremsor eller dylikt, borttages dessa och sker efterlagning på hyresgästens bekostnad
  • att följa hyresvärdens utfärdade anvisningar för fordonstrafik och parkering inom bostadsområdet
  • att tillse att vad sålunda åligger hyresgästen även iakttages av hens gäster eller andra sig i lägenheten uppehållande personer