Östgötafamiljen i Uppsala

Östgöta Nation

Östgöta nation grundades den 8 november 1646. Fram till 1816 hade nationen ingen riktig hemvist, utan endast en pant kammare som enbart fungerade som förvaring, och inte för sammankomster.

När nationen bestämde sig för att bygga ett eget hus visade sig det bli alldeles för dyrt.

Istället arrenderades Linnés gamla Orangeri i Linnéträdgården. Efter stora reparationer kunde man där hålla ett föreningsmöte kallat för landskap första gången den 12 november 1817. Då det gamla Orangeriet visade sig ha en vattensjuk tomt blev nationens möbler och böcker fuktskadade och därför beslöt man sig 1834 för att samla medel till en byggnadsfond.

År 1881 ritade C A Kihlberg det hus som idag står på Trädgårdsgatan och 1885 blev det en pampig invigning med själva Oscar II, hertig av Östergötland, närvarande.

År 1885 hade nationen 251 medlemmar och var näst störst efter Stockholms. På 1960-talet var antalet 725, år 1969 var antalet 1500 för att sedan sjunka till 684 år 1978. Nu 2008 är medlemsantalet ca 2800.

1949 skrev Tage Danielsson in sig på nationen och år 1950 Hatte Furhagen. De båda komikerlegenderna träffades redan under den första veckan på terminen och detta gav upphov till många stora spex t.ex. Gustav Hasa eller I Fara I Mora.

I början av 1990 iordningställdes nationens källarpub och fick då namnet Tages Källare. 1996 firade nationen 350-årsjubileum med stor bal på Uppsala slott. Man passade också på att renovera nationen från källare till vind. Idag bedrivs en stor och mångsidig verksamhet i hela huset. www.ostgotanation.se

boksidor


ML Föreningen Östgöta Nations Minneslandskap

År 1924 bildades Östgöta Nations Minneslandskap som samlades vart femte år. Man blev medlem i minneslandskapet först 25 år efter att man skrivits in i nationen. I dessa nätverkstider
kan detta kanske betraktas som kontraproduktivt.

Minneslandskapet ombildades 1999 till en förening för alla som varit eller ännu är inskrivna i nationen och blev alltså vad som nu kallas en alumnförening. För att bevara traditionen valde man namnet Föreningen Östgöta Nations Minneslandskap.

Årsmöte hålls i mars varje år och vart femte år arrangeras en högtidssammankomst som kallas Minneslandskap. Föreningen väljer ledamöter i Stiftelsen Östgötagården och i redaktionskommittén för Acta Ostrogothica samt föreslår ledamöter i nationens förvaltningsnämnd.
www.ostgotanation.se/föreningar
www.uu.se/alumn

Sånggripen

När studentsången föddes under åren från 1808 och framåt gick östgötarna i täten. Ur Östgötas
kör och andra nationskörer utvecklades Allmänna Sången.

Nationens körer har avlöst varandra, men 1976 bildades Sånggripen, en fullstämmig kör med
30-50 sångare. Sånggripen sjunger vid nationens gasker, ger konserter och hyrs av företag och
organisationer till sammankomster. Övningar sker varje vecka samt på körläger varje termin.

Sånggripen hör till de bästa nationskörerna och kännetecknas av stark social sammanhållning,
även med tidigare sångare och dirigenter.

Östgöta Gille
Östgöta Gille är en från Nationen fristående förening. Östgöta Gille i Uppsala bildades den
15 oktober 1948 på initiativ av Östgöta nations dåvarande inspektor, professor Hjalmar Lindroth

Enligt stadgarna har Gillet till uppgift ”att sammanföra i staden varande östgötar för att främja personlig bekantskap samt att underhålla känsla av samhörighet med och intresse för den gemensamma hembygden.”

Gillet har idag 150 medlemmar och leds av en styrelse med en vald ”ålderman” som ordförande.

I november varje år har Gillet sin årsstämma med högtidssammannkomst. Till denna inbjuds en högtidstalare med anknytning till Östergötland.

År 2008 – tillika 60 årsjubileum – talade Hans Furuhagen om Tage Danielsson. Gillet arrangerar
vidare under året utflykter till platser av historiskt eller annat intresse.