Uppdrag & vision

Stiftelsen har till uppgift att förvärva, äga, hyra och förvalta fastigheter för att tillhandahålla bostäder åt i Uppsala aktiva universitets- och högskolestuderande medlemmar av Östgöta Nation.

Stiftelsen har under seminariearbete 2007-2008 tillsammans med Östgöta Nation kartlagt Östgötafamiljens olika organ i syfte att se på vad sätt stiftelsen och nationen har behov av och är
beroende av varandra.

Därvid formulerades Stiftelsens uppdrag på följande sätt. Att verka för Östgöta nations utveckling och överlevnad genom att äga, hyra, förvärva och förvalta fastigheter som kan tillhandahålla bostäder åt i Uppsala aktivt universitets- och högskolestuderande medlemmar i Östgöta Nation.

Uppdraget skall införas i stiftelsens stadgar vid kommande stadgerevidering.Vår vision

Vi skall skapa det mest attraktiva studentboendet i Uppsala

Vår affärsidé

Stiftelsen skall tillhandahålla studentbostäder för Östgöta Nations medlemmar. Bostäderna skall vara centralt belägna, väl underhållna och anpassade efter marknadens och Östgöta Nations behov. Verksamheten skall bedrivas med sådant långsiktigt underhåll och ekonomisk hantering att fastighetsbeståndets värde behålls och
utvecklas.

Stiftelsen skall gentemot sina hyresgäster sträva mot bra service och ett prisvärt boende. Hela fastighetsbeståndet skall ses som en enhet med en solidarisk hyressättning.

Vårt övergripande mål

Bedriva verksamheten så att varje år ger ett överskott som ger utrymme för avsättning till underhåll och utveckling av fastighetsbeståndet.